Ethische richtlijnen

Bij Tranemo streven we naar handhaving van hoge ethische normen die in overeenstemming zijn met onze waarden. We hebben een duidelijk ethisch richtlijnbeleid op basis van onze eigen eisen én de eisen waaraan onze leveranciers moeten voldoen.We geven om de mensen die onze producten maken. We eisen en controleren daarom dat onze leveranciers zich houden aan de toezegging van Tranemo om een ethisch duurzame onderneming te runnen met betrekking tot:


Dwangarbeid: Alle vormen van dwangarbeid zijn verboden, inclusief gevangenis arbeid.

ILO verdrag no. 29 en 105.


Discriminatie: We wijzen elke vorm van discriminatie af op het gebied van ras, etniciteit, sociale afkomst, burgerlijke staat, sexuele geaardheid, handicap, godsdienst, nationaliteit, leeftijd, geslacht en/of Unie lidmaatschap of politieke overtuiging.

ILO verdrag no. 100 en 111.


Kinderarbeid: Wij voldoen aan internationaal vastgestelde afspraken inzake mensenrechten en goede werkomstandigheden en accepteren geen kinderarbeid.

ILO verdrag no. 138 en 182. Verdrag inzake de rechten van het kind, artikel 32.


Vrijheid van vereniging en collectieve onderhandelingen: Wij erkennen gekozen werknemer vertegenwoordigers en respecteren de rechten van de werknemers om zich vrij te verenigen, te organiseren en collectief te onderhandelen overeenkomstig de wetgeving van de landen waarin zij werkzaam zijn.
ILO verdrag no. 87 en 98.


Arbeidsvoorwaarden: Wij zorgen ervoor dat werk wordt uitgevoerd op basis van een erkende arbeidsverhouding, opgesteld met inachtneming van de geldende wetten, regelgeving en praktijken, alsmede volgens internationale arbeidsnormen.

ILO verdrag no. 26 en 131.


Veiligheid en gezondheid: 
De veiligheid van de werknemer heeft te allen tijde prioriteit. De werkomgeving moet voldoen aan de gestelde eisen die zijn opgesteld op basis van de van toepassing zijnde werkomstandigheden en veiligheidsvoorschriften.


Bedrijfsethiek: 
Goede bedrijfsethiek en naleving van alle van toepassing zijnde wetten en regelgeving vormen de basis voor een goede bedrijfsvoering. We wijzen elke vorm van corruptie, met inbegrip van afpersing en omkoping, af.


Milieu: 
Wij hebben de focus op voortdurende verbetering en duurzame ontwikkelingen. Als minimum norm waarborgen onze leveranciers naleving van alle vastgestelde milieuwetten en regelgeving.

Afbeelding