LEVERINGSVOORWAARDEN

Algemene voorwaarden Tranemo Workwear Benelux B.V.

ARTIKEL 1: ALGEMEEN

1. De bepalingen van deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen en overeenkomsten tussen Tranemo en de opdrachtgever en op alle overeenkomsten die hiervan het gevolg kunnen zijn.
2. Deze voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Tranemo voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
3. Indien Tranemo niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Tranemo in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.


ARTIKEL 2: AANBIEDINGEN EN OFFERTES

1. Alle aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod een termijn voor aanvaarding is genoemd. Een aanbieding of offerte vervalt indien het product waarop de aanbieding of de offerte betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is, zonder dat Tranemo tot enige schadevergoeding gehouden is.
2. Aanbiedingen en offertes zijn gebaseerd op de door de opdrachtgever verstrekte gegevens. Van de juistheid daarvan mag Tranemo uitgaan.
3. De in de aanbieding of offerte vermelde prijzen zijn exclusief btw en andere heffingen van overheidswege, eventueel in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen verzend- en administratiekosten, tenzij anders is aangegeven.
4. Indien de aanvaarding afwijkt van het in de aanbieding of offerte opgenomen aanbod is Tranemo uitdrukkelijk daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig tot stand, tenzij Tranemo schriftelijk anders aangeeft.
5. Een samengestelde prijsopgave verplicht Tranemo niet tot het uitvoeren van een deel van de in de aanbieding of offerte begrepen zaken tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
6. Aanbiedingen of offertes en daarin begrepen kortingspercentages gelden niet automatisch voor extra uit te voeren werkzaamheden en gelden eveneens niet automatisch voor toekomstige orders.
7. Tranemo kan niet aan haar aanbieding of offerte worden gehouden indien de opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de aanbieding of offerte, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

ARTIKEL 3: ORDERBEVESTIGING

1. Indien de opdrachtgever de aanbieding of offerte van Tranemo heeft aanvaard, zal Tranemo dit schriftelijk jegens de opdrachtgever bevestigen. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat Tranemo de order schriftelijk aan de opdrachtgever heeft bevestigd. Een uitzondering hierop geldt voor mondelinge en schriftelijke bestellingen van producten die voorradig zijn. Deze producten worden in beginsel zonder schriftelijke orderbevestiging van de kant van Tranemo uitgevoerd, tenzij in de aanbieding of offerte anders is vermeld. Ten aanzien van deze bestellingen wordt door Tranemo binnen 48 uur na bestelling een orderbevestiging aan de opdrachtgever verstuurd.
2. Indien de orderbevestiging afwijkt van de bestelling van de opdrachtgever, dient de opdrachtgever dit binnen 24 uur na verzending van de orderbevestiging aan Tranemo schriftelijk kenbaar te maken, bij gebreke waarvan de orderbevestiging bindend zal zijn.

ARTIKEL 4: LEVERINGSTERMIJNEN, WIJZIGING OVEREENKOMST EN PRIJSVERHOGING

1. De door Tranemo opgegeven levertermijnen gaan in op de dag waarop de overeenkomst tot stand is gekomen, mits alle gegevens die Tranemo voor de uitvoering van de overeenkomst nodig heeft in bezit zijn van Tranemo.
2. Is voor de levering van de producten een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Een overeengekomen of opgegeven levertermijn is namelijk steeds bij benadering, omdat Tranemo voor haar leveringen afhankelijk is van derden. Indien aflevering niet op het overeengekomen tijdstip c.q. binnen de overeengekomen termijn kan plaatsvinden, is Tranemo wel gerechtigd alvast tot deelleveringen over te gaan en tot een nader door Tranemo te bepalen naleveringstermijn. Deze naleveringstermijn gaat in op de dag van ontvangst van de schriftelijke ingebrekestelling van koper, doch niet eerder dan daags na afloop van de overeengekomen leveringsdatum.
3. Bij overschrijding van de termijn dient de opdrachtgever Tranemo derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. Tranemo dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.
4. Overschrijding van de levertijd geeft opdrachtgever geen recht op schadevergoeding, tenzij opdrachtgever opzet of grove schuld van Tranemo bewijst.
5. Levering van de producten vindt plaats vanuit de showroom van Tranemo te Nederland of vanuit het voorraadmagazijn van Tranemo Textil AB te Zweden of vanuit het voorraadmagazijn van Lyngsøe Rainwear ApS te Denemarken. Als plaats van levering geldt het adres van de opdrachtgever, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
6. De opdrachtgever is verplicht de producten af te nemen op het moment dat deze hem ter beschikking worden gesteld. Indien de opdrachtgever afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, is Tranemo gerechtigd de producten op te slaan voor rekening en risico van de opdrachtgever.
7. Tranemo heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
8. Tranemo is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren.
9. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan. Indien de aard, omvang of inhoud van de overeenkomst, al dan niet op verzoek of aanwijzing van de opdrachtgever, wordt gewijzigd en de overeenkomst daardoor in kwalitatief en/of kwantitatief opzicht wordt gewijzigd, dan kan dit ook consequenties hebben voor hetgeen oorspronkelijk overeengekomen werd. Daardoor kan het oorspronkelijk overeengekomen bedrag worden verhoogd of verlaagd. Tranemo zal daarvan zoveel als mogelijk vooraf prijsopgave doen. Door een wijziging van de overeenkomst kan voorts de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering worden gewijzigd. De opdrachtgever aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering.
10. Indien de overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, dan is Tranemo gerechtigd om daaraan eerst uitvoering te geven nadat daarvoor akkoord is gegeven door de binnen Tranemo bevoegde persoon en de opdrachtgever akkoord is gegaan met de voor de uitvoering opgegeven prijs en andere voorwaarden, daaronder begrepen het alsdan te bepalen tijdstip waarop daaraan uitvoering gegeven zal worden. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde overeenkomst levert geen wanprestatie van Tranemo op en is voor de opdrachtgever evenmin grond om de overeenkomst op te zeggen of te ontbinden. Zonder daarmee in gebreke te komen, kan Tranemo een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren, indien dit in kwalitatief en/of kwantitatief opzicht gevolgen zou kunnen hebben bijvoorbeeld voor de in dat kader te verrichten werkzaamheden of te leveren producten.
11. Indien de opdrachtgever in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming van hetgeen waartoe hij jegens Tranemo gehouden is, dan is de opdrachtgever aansprakelijk voor alle schade (daaronder begrepen kosten) aan de zijde van Tranemo daardoor direct of indirect ontstaan.
12. Indien Tranemo met de opdrachtgever een vaste prijs overeenkomt, dan is Tranemo niettemin te allen tijde gerechtigd tot verhoging van deze prijs zonder dat de opdrachtgever in dat geval gerechtigd is om de overeenkomst om die reden te ontbinden, indien de verhoging van de prijs voortvloeit uit de bevoegdheid of verplichting ingevolge de wet of regelgeving of haar oorzaak vindt in de stijging van de prijs van grondstoffen, lonen etc. of op andere gronden die bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren.

ARTIKEL 5: OPSCHORTING, ONTBINDING EN TUSSENTIJDSE OPZEGGING VAN DE OVEREENKOMST

1. Tranemo is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien: a) de opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt; b) na het sluiten van de overeenkomst Tranemo ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen; c) de opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichting uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is; d) door de vertraging aan de zijde van de opdrachtgever niet langer van Tranemo kan worden gevergd dat zij de overeenkomst tegen de oorspronkelijke overeengekomen condities zal nakomen.
2. Indien de overeenkomst wordt ontbonden, zijn de vorderingen van Tranemo op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien Tranemo de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en overeenkomst.
3. Indien Tranemo tot opschorting of ontbinding overgaat, is zij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.
4. Indien de ontbinding aan de opdrachtgever toerekenbaar is, is Tranemo gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.
5. Indien de opdrachtgever zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is Tranemo gerechtigd de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting harerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl de opdrachtgever, uit hoofde van wanprestatie, wel tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.
6. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Tranemo, zal Tranemo in overleg met de opdrachtgever zorg dragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden, tenzij de opzegging aan de opdrachtgever toerekenbaar is. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor Tranemo extra kosten met zich meebrengt, dan worden deze aan de opdrachtgever in rekening gebracht. De opdrachtgever is gehouden deze kosten binnen de daarvoor genoemde termijn te voldoen, tenzij Tranemo anders aangeeft.
7. Ingeval van liquidatie van de opdrachtgever, (aanvragen van) surseance van betaling of faillissement door de opdrachtgever, beslaglegging, indien en voor zover het beslag niet binnen 3 maanden is opgeheven, ten laste van de opdrachtgever, schuldsanering van de opdrachtgever of een andere omstandigheid waardoor de opdrachtgever niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het Tranemo vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen dan wel de order of de overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting harerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van Tranemo op de opdrachtgever zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.
8. Indien de opdrachtgever een geplaatste order geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de daarvoor bestelde of gereed gemaakte producten, vermeerderd de eventueel aan-, afvoer- en afleveringskosten daarvan en de voor de uitvoering van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, integraal aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht.

ARTIKEL 6: MONSTERS

Is aan de opdrachtgever een monster (kleurstaal) getoond of verstrekt, dan wordt het vermoed slechts als aanleiding te zijn verstrekt zonder dat de zaak daaraan behoeft te beantwoorden. De uiteindelijke kleur kan licht afwijken van de getoonde monsters.

ARTIKEL 7: OVERMACHT

1. Tranemo is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan haar schuld, en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.
2. Onder overmacht wordt in deze voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Tranemo geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Tranemo niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Tranemo, van Tranemo Textil AB en/of van Lyngsøe Rainwear ApS of van derden daaronder begrepen. Tranemo heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat Tranemo haar verbintenis had moeten nakomen.
3. Tranemo kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan drie maanden is ieder van de partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
4. Voor zover Tranemo ten tijde van het intreden van de overmacht inmiddels gedeeltelijk haar verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Tranemo gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen separaat te factureren. De opdrachtgever is gehouden deze te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.

ARTIKEL 8: BETALING

1. Betaling dient steeds te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum op een door Tranemo aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd. Tranemo is gerechtigd om periodiek te factureren.
2. De opdrachtgever is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan Tranemo verschuldigde.
3. Bezwaren tegen (de hoogte van) een factuur schorten de betalingsverplichting niet op.
4. Indien de opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van de factuur, dan is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim. De opdrachtgever is alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke handelsrente hoger is, in welk geval de wettelijke handelsrente verschuldigd is. De rente op het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
5. De door de opdrachtgever gedane betalingen strekken allereerst ter afdoening van verschuldigde kosten en rente en vervolgens van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs indien de opdrachtgever aangeeft dat de betaling betrekking heeft op een andere factuur.
6. De opdrachtgever is verplicht om op eerste verzoek van Tranemo en ten genoegen van Tranemo zekerheid te stellen voor de nakoming van al zijn verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst.
7. Indien de opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de opdrachtgever een en ander volgens "het Besluit Vergoeding voor Buitengerechtelijke Incassokosten", zoals genoemd in artikel 6:96 lid 4 BW. Indien de opdrachtgever een rechtspersoon is, wordt aanspraak gemaakt op buitengerechtelijke incassokosten voor 15% van de verschuldigde hoofdsom, met een minimum van € 250,--.
8. Uit het enkele feit dat Tranemo zich verzekerd heeft van de hulp van een derde blijkt de grootte van en de gehoudenheid tot betaling van de buitengerechtelijke kosten.
9. Tranemo is bevoegd tot verrekening van alle vorderingen op de opdrachtgever met iedere schuld van Tranemo en/of de met haar gelieerde ondernemingen aan de opdrachtgever. Tranemo is eveneens bevoegd de nakoming van haar verplichtingen op te schorten totdat de opdrachtgever aan al zijn opeisbare verplichtingen jegens Tranemo heeft voldaan.

ARTIKEL 9: EIGENDOMSVOORBEHOUD

1. Tranemo behoudt zich het eigendom voor van de aan de opdrachtgever krachtens de overeenkomst geleverde producten totdat de opdrachtgever alle verplichtingen uit de met Tranemo gesloten overeenkomst(en) deugdelijk is nagekomen.
2. De door Tranemo geleverde producten, die ingevolge lid 1 van dit artikel onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen niet worden doorverkocht en mogen nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. De opdrachtgever is niet bevoegd om de onder het eigendomsvoorbehoud vallende producten te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.
3. De opdrachtgever dient steeds al hetgeen te doen wat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van Tranemo veilig te stellen.
4. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde producten dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is de opdrachtgever verplicht om Tranemo daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen.
5. De opdrachtgever verplicht zich om de onder eigendomsvoorbehoud geleverde producten te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade, alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek van Tranemo ter inzage te geven. Bij een eventuele uitkering van de verzekering is Tranemo gerechtigd tot deze verzekeringspenningen. Voor zoveel als nodig verbindt de opdrachtgever zich er jegens Tranemo bij voorbaat toe om zijn medewerking te verlenen aan al hetgeen dat in het kader nodig of wenselijk mocht (blijken te) zijn.
6. Indien de opdrachtgever handelt in strijd met de in dit artikel genomen verplichtingen, heeft Tranemo het recht alle door haar afgeleverde producten te verwijderen en terug te nemen. De opdrachtgever is verplicht Tranemo daartoe alle medewerking te verlenen, met name door haar en/of door haar aangewezen personen toegang tot de organisatie of andere door de opdrachtgever gebruikte ruimte te verlenen.

ARTIKEL 10: GARANTIE EN RECLAME

1. De opdrachtgever moet wat betreft het in de aanbieding of offerte door Tranemo verstrekte gegevens ter zake maten, kleurechtheid en dergelijke, rekening houden met gebruikelijke spelingen en met kleine wijzigingen in de door Tranemo geleverde producten.
2. De door Tranemo geleverde producten kunnen dus van de omschrijving in de aanbieding of offerte afwijken indien en voor zover het gaat om kleine maatverschillen en ondergeschikte wijzigingen. Dit levert voor de opdrachtgever geen grond op om de overeenkomst te ontbinden, dan wel geeft de opdrachtgever geen recht op schadevergoeding.
3. Klachten van de opdrachtgever, die betrekking hebben op gebreken aan de geleverde producten, die uiterlijk waarneembaar zijn, moeten door de opdrachtgever bij oplevering, doch uiterlijk binnen 8 dagen na oplevering schriftelijk aan Tranemo ter kennis worden gesteld. De opdrachtgever dient een zorgvuldige tijdige controle te verrichten.
4. Gebreken die ten tijde van de levering niet uiterlijk waarneembaar waren, noch bij een zorgvuldige en tijdige controle konden blijken, moeten door de opdrachtgever binnen 8 dagen na het aan het licht treden van deze gebreken, doch uiterlijk binnen 6 maanden na levering, aan Tranemo schriftelijk ter kennis worden gesteld.
5. Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg van of voortvloeit uit oneigenlijk gebruik daarvan of onjuiste opslag door de opdrachtgever en/of door derden. De opdrachtgever komt evenmin aanspraak op garantie toe indien het gebrek is ontstaan door of het gevolg is van omstandigheden waar Tranemo geen invloed op kan uitoefenen, daaronder onder andere doch niet uitsluitend begrepen weersomstandigheden dan wel het gevolg is verwering en/of normale slijtage.
6. De opdrachtgever dient Tranemo in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken.
7. Indien de opdrachtgever tijdig conform het bepaalde in dit artikel reclameert, schort dit echter zijn betalingsverplichting niet op. De opdrachtgever blijft in dat geval ook gehouden tot afname en betaling van de overigens bestelde producten.
8. Indien van een gebrek latere melding als genoemd in dit artikel wordt gemaakt, dan komt de opdrachtgever geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling.
9. Indien vaststaat dat een product een gebrek vertoont en dienaangaande tijdig is gereclameerd, dan zal Tranemo het gebrekkige product binnen redelijke termijn na retourontvangst daarvan dan wel, indien retournering redelijkerwijze niet mogelijk is, schriftelijke kennisgeving ter zake het gebrek door de opdrachtgever, ter keuze van Tranemo, vervangen of zorg dragen voor herstel daarvan dan wel vervangende vergoeding daarvoor aan de opdrachtgever voldoen. In geval van vervanging is de opdrachtgever gehouden om het te vervangen product aan Tranemo te retourneren en de eigendom daarover aan Tranemo te verschaffen, tenzij Tranemo anders aangeeft.
10. Na afloop van de garantietermijn kan opdrachtgever geen aanspraak meer maken op vergoeding in welke zin dan ook.

ARTIKEL 11: AANSPRAKELIJKHEID

1. Indien Tranemo aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in dit artikel is geregeld.
2. Tranemo is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Tranemo is uitgegaan van door of namens de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
3. Indien Tranemo aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Tranemo beperkt tot maximaal tweemaal de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
4. De aansprakelijkheid van Tranemo is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag van de uitkering van haar verzekeraar in voorkomend geval.
5. Tranemo is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Tranemo aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Tranemo toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze voorwaarden.
6. Tranemo is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen, doch niet uitsluitend, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, imagoschade en/of overige immateriële schade.
7. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien die schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Tranemo of haar leidinggevende ondergeschikten.

ARTIKEL 12: RISICO-OVERGANG

Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering gaat op de opdrachtgever over op het moment waarop de producten in de macht van de opdrachtgever worden gebracht.

ARTIKEL 13: VRIJWARING

1. De opdrachtgever vrijwaart Tranemo voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan Tranemo toerekenbaar is.
2. Indien Tranemo uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de opdrachtgever gehouden Tranemo zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen wat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de opdrachtgever in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Tranemo, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Tranemo en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de opdrachtgever.

ARTIKEL 14: TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLEN

1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Tranemo partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.
2. De rechter in de vestigingsplaats van Tranemo is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft Tranemo het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

ARTIKEL 15: SLOTBEPALINGEN

1. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst met Tranemo.
2. De Nederlandse tekst van deze voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.

Tranemo Logistikcenter