Banner-Sustainability-Our-responsibility-Responsible-supply-chain

VERANTWOORDE TOELEVERINGSKETEN

 

Bij Tranemo werken we voortdurend aan onze eigen waardeketen om de negatieve impact op mens en milieu te minimaliseren.


We bezitten een productiefaciliteit in Bulgarije die ons in staat stelt grote hoeveelheden kledingstukken te produceren om aan de steeds toenemende vraag te kunnen voldoen. Naast onze eigen productie onderhouden wij tegenwoordig ook relaties met geselecteerde, gekwalificeerde partners in Europa en Azië. Het merendeel van onze kleding wordt in Europa geproduceerd.


BEOORDELING LEVERANCIERS

We voeren regelmatig fysieke audits uit op het terrein van onze leveranciers om ervoor te zorgen dat ze voldoen aan de vereisten voor een veilige werkplek. Een bezoek aan onze leveranciers geeft ons ook de mogelijkheid om de waarden te bespreken, te bewaken en te ontwikkelen die de basis vormen voor de Gedragscode van Tranemo.De zaken die we controleren tijdens een fysieke audit zijn: • Brandalarmen en brandblusapparatuur
 • Veiligheidsuitrusting voor gevaarlijk werk
 • Nooduitgangen en duidelijke bewegwijzering en borden op het terrein
 • EHBO-koffers
 • Brandoefeningen en training van werknemers in veiligheids- en gezondheidskwesties
 • Voorzieningen voor medewerkers voor hygiëne en maaltijden
 • Onderzoek van andere documenten om naleving van onze Gedragscode te verzekeren

SOCIALE VERANTWOORDELIJKHEID

Tranemo speelt ook een actieve rol bij het verbeteren van de werksituaties van mensen die verder in de supply chain werken. Onze leveranciersovereenkomsten hebben een breed toepassingsgebied en stellen eisen op gebieden van milieu, ethiek en arbeidsomstandigheden. Door nauw samen te werken met onze leveranciers, beschermen we verschillende aspecten van het bedrijf van onze leveranciers en bevorderen we continue verbetering. We streven naar langdurige partnerschappen met leveranciers, wat een belangrijk aspect is van ons doel.

 

We stellen duidelijke en specifieke eisen en doelen richting onze leveranciers op de volgende gebieden:

 

 • Werkomgeving en veiligheid
 • Arbeidsomstandigheden en mogelijkheden voor financiële groei
 • De juiste voorwaarden scheppen voor het betalen van een eerlijk loon
 • Gelijkheid en respect
 • Milieubewustzijn

ETHISCHE RICHTLIJNEN

Bij Tranemo streven we naar handhaving van hoge ethische normen die in overeenstemming zijn met onze waarden. We hebben een duidelijk ethisch richtlijnbeleid op basis van onze eigen eisen én de eisen waaraan onze leveranciers moeten voldoen.


We geven om de mensen die onze producten maken. We eisen en controleren daarom dat onze leveranciers zich houden aan de toezegging van Tranemo om een ethisch duurzame onderneming te runnen met betrekking tot:

Dwangarbeid: Alle vormen van dwangarbeid zijn verboden, inclusief gevangenis arbeid. ILO verdrag no. 29 en 105.

Discriminatie: We wijzen elke vorm van discriminatie af op het gebied van ras, etniciteit, sociale afkomst, burgerlijke staat, sexuele geaardheid, handicap, godsdienst, nationaliteit, leeftijd, geslacht en/of Unie lidmaatschap of politieke overtuiging. ILO verdrag no. 100 en 111.

Kinderarbeid: Wij voldoen aan internationaal vastgestelde afspraken inzake mensenrechten en goede werkomstandigheden en accepteren geen kinderarbeid. ILO verdrag no. 138 en 182. Verdrag inzake de rechten van het kind, artikel 32.

Vrijheid van vereniging en collectieve onderhandelingen: Wij erkennen gekozen werknemer vertegenwoordigers en respecteren de rechten van de werknemers om zich vrij te verenigen, te organiseren en collectief te onderhandelen overeenkomstig de wetgeving van de landen waarin zij werkzaam zijn. ILO verdrag no. 87 en 98.

Arbeidsvoorwaarden: Wij zorgen ervoor dat werk wordt uitgevoerd op basis van een erkende arbeidsverhouding, opgesteld met inachtneming van de geldende wetten, regelgeving en praktijken, alsmede volgens internationale arbeidsnormen. ILO verdrag no. 26 en 131.

Veiligheid en gezondheid: De veiligheid van de werknemer heeft te allen tijde prioriteit. De werkomgeving moet voldoen aan de gestelde eisen die zijn opgesteld op basis van de van toepassing zijnde werkomstandigheden en veiligheidsvoorschriften.

Bedrijfsethiek: Goede bedrijfsethiek en naleving van alle van toepassing zijnde wetten en regelgeving vormen de basis voor een goede bedrijfsvoering. We wijzen elke vorm van corruptie, met inbegrip van afpersing en omkoping, af.

Milieu: Wij hebben de focus op voortdurende verbetering en duurzame ontwikkelingen. Als minimum norm waarborgen onze leveranciers naleving van alle vastgestelde milieuwetten en regelgeving.